(1)
Marcelino, G. ECONOMIA BRASILEIRA. RAC 1, 7, 221-224.