(1)
Leite, Y. V. P.; Moraes, W. F. A. de. Facets of Risk in International Entrepreneurship. RAC 1, 18, 96-117.